Zarządzenie Nr 4

autor informacji: Skwarski Mariusz, data wytworzenia: 2016-06-06 18:11:42

opublikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, data publikacji: 2016-06-06 18:11:42

zmodyfikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, ostatnia modyfikacja: 2016-06-06 18:11

 

Zarządzenie Nr 4/2016

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie

z dnia 20.05.2016r.

W sprawie przyjęcia kryteriów doboru nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie do zwolnień z przyczyn częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Mając na uwadze trwający w ostatnich latach stan zmniejszającej się liczby młodzieży uczęszczającej do szkoły oraz zmiany organizacyjne spowodowane reformą szkolnictwa ponad gimnazjalnego, należy uznać za zasadne wprowadzenie kryteriów doboru nauczycieli do zwolnień z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.)

 

§1

Wprowadza się następujące kryteria doboru nauczycieli zatrudnionych z Zespole Szkół Nr 1 w Mławie do zwolnień z przyczyn częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć:

  1. rodzaj umowy o pracę ( w pierwszej kolejności rozwiązywane będą stosunki pracy zawierane z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umów na czas określony, następnie na czas nieokreślony i w ostatniej kolejności nauczyciele mianowani)
  2. kwalifikacje zawodowe ( dokonując porównania kwalifikacji zawodowych nauczycieli, bierze się pod uwagę nie tylko poziom wykształcenia, ale również praktykę w nauczaniu danego przedmiotu),
  3. staż pracy,
  4. stopień awansu zawodowego( w pierwszej kolejności rozwiązany będzie stosunek pracy z nauczycielem stażystą, następnie kontraktowym, mianowanym i dyplomowanym),
  5. aktualna ocena pracy ? karta oceny pracy nauczyciela,
  6. formy doskonalenia zawodowego,
  7. zaangażowanie zawodowe nauczyciela, w tym uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich , podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami,
  8. dyscyplina pracy i bieżąca postawa, w tym absencje ( dezorganizujące pracę szkoły), dyspozycyjność itp.,
  9. posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania innego zawodu,
  10. sytuacja materialno-rodzinna konkretnego nauczyciela.

 

§2

Treść niniejszego zarządzenia została uzgodniona z Zakładową Organizacją Związkową.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.