Zaproszenie do złożenia oferty

autor informacji: Skwarski Mariusz, data wytworzenia: 2020-02-07 11:51:23

opublikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, data publikacji: 2020-02-07 11:51:23

zmodyfikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, ostatnia modyfikacja: 2020-02-07 11:51:23

                                                                                                                                 Mława 05.02.2020r.

                                                                                                                                 Zespół Szkół Nr1

                                                                                                                                        ul. Zuzanny Morawskiej 29

                                                                                                                                     06-500 Mława

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZS1-1/2020

Nazwa zadania:

Pokrycie z dociepleniem dachu łącznika budynku szkoły z salą gimnastyczną przy ZS Nr1 w Mławie

  1. Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o ocenę na podstawie art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2018r. poz. 1986 oraz zmiany opublikowane w następujących Dz. U. z 2018r. poz. 2215 ( zwanej dalej również „ustawą Pzp”) a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 24.02.2020r. do godz. 11.00

W siedzibie zamawiającego

Zespół Szkół Nr 1

Ul. Zuzanny Morawskiej 29

06-500 Mława

Sekretariat szkoły

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 24.02.2020r. o godz. 11.15

W siedzibie zamawiającego

Zespół Szkół Nr 1

Ul. Zuzanny Morawskiej 29

06-500 Mława

Gabinet dyrektora

 

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest:

Nr 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Nr 2. Formularz ofertowy.

Nr 3. Wzór umowy.

Nr 4. Kosztorys – obmiar robót.

 

Załączniki dostępne są na stronie internetowej Szkoły www.zs1mlawa.pl w zakładce przetargi.

 

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                            Zespołu Szkół Nr1

                                                                                                           Urszula Makowska