Sposób załatwiania spraw

autor informacji: Skwarski Mariusz, data wytworzenia: 2014-01-08 23:25:10

opublikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, data publikacji: 2014-01-08 23:25:10

zmodyfikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, ostatnia modyfikacja: 2016-06-03 11:25

 

Załatwianiem skarg i wniosków zajmuje się dyrektor szkoły w godzinach pracy jednostki w dni powszednie w godzinach 730- 1500. Przy rozpatrywaniu spraw bierze się pod uwagę Statut Szkoły, Ustawę o systemie oświaty, zapisy Karty Nauczyciela i obowiązujących na terenie jednostki Regulaminów.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 Nr 5 poz. 46). 

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr. 112 poz. 1198 ze zm.).

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie dokonywane jest zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną w Zespole Szkół Nr 1 wprowadzoną zarządzeniem nr 9/2011 dnia 21.01.2011roku zarządzeniem dyrektora szkoły

Sprawy wpływające  są ewidencjonowane przez Sekretariat w wersji papierowej i elektronicznej i załatwiane są zgodnie z kolejnością wpływu. W razie potrzeby informacje udzielane są telefonicznie. Numery telefonów i adresy e-mail  zamieszczone są na stronie bip w menu głównym \ dane szkoły.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio u dyrektora lub w sekretariacie.

Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami rozstrzygnięcie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach.

W przyspieszonym trybie załatwiane są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.