Regulamin pracy

 

autor informacji: Skwarski Mariusz, data wytworzenia: 2016-05-17 11:28:32

 

opublikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, data publikacji: 2016-05-17 11:28:32

 

zmodyfikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, ostatnia modyfikacja: 2016-05-17 11:28

 

Regulamin pracy

 

I.               POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1.

 1. 1.   Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz obowiązki i prawa pracodawcy i pracowników w  Zespole Szkół Nr1 w Mławie
 2. 2.   Przez określenie ?pracodawca? należy rozumieć ? Dyrektor Szkoły ? mgr Urszula Makowska
 3. 3.   Przez określenie ?pracownik? należy rozumieć wszystkich  pracowników,

    zatrudnionych zarówno na podstawie  umowy o pracę.

4.  Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

5.  Siedziba pracodawcy mieści się w Mławie ul. Z. Morawskiej 29 prace wykonywane są w siedzibie pracodawcy Zespołu Szkół Nr1 w Mławie.

 

§ 2.

 1. 1.   Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien być zapoznany

z regulaminem, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu zaopatrzone

w podpis pracownika, zostaje dołączone do jego akt osobowych.

 

 

                              II.  PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 

   § 3.

 1. 1.   Pracodawca obowiązany jest w szczególności:

a)   zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę,

b)   zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków,

c)   organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy

d)   zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

e)   terminowo wypłacać wynagrodzenie

f)    ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych

g)   zaspokajać w miarę posiadanych środków ? bytowe, socjalne i kulturalne

    potrzeby pracowników

h)   wydawać pracownikom potrzebne materiały i narzędzia pracy

i)    prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników

j)    kierować pracowników na badania profilaktyczne

k)   dopuszczać do pracy pracowników, których stan zdrowia gwarantuje bezpieczne  wykonanie pracy

l)    wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

 

 

 

m) niezwłocznie wydawać pracownikom, w związku z rozwiązaniem lub  

      wygaśnięciem stosunku pracy, świadectwa pracy, bez uzależniania tego od   

      wcześniejszego rozliczenia się pracownika

n)   stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników

 • o)   niestosowania i niedopuszczania do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji

 

2. Pracodawca ma w szczególności prawo do :  

a. korzystania z wyników  wykonywanej przez pracowników pracy

b. okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w   

    tym kierowniczym stanowisku urzędniczym

c. wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w                                                                              

    jakim polecenia te nie są sprzeczne z  obowiązującymi przepisami lub zasadami           

    współżycia społecznego

d. określenia zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z    

    postanowieniami umów o pracę i przepisami                 

e. tworzenia i przystępowania do organizacji pracodawców w celu reprezentacji i

    ochrony swoich  interesów

 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

§ 4.

           

 1. 1.   Pracownicy zobowiązani są w szczególności do:
  1. należytej dbałości o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne

    z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli

 1. sumiennego i starannego wykonywania pracy oraz do stosowania się do poleceń                                                                                                                 

          przełożonych jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o  pracę

c.  wykorzystywania czasu pracy wyłącznie na zadania wynikające ze stosunku

          pracy

 1. przestrzegania obowiązującego czasu pracy i porządku pracy
 2. przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
  1. dbania o mienie ZS Nr1
  2. dbania o dobre imię ZS Nr1 i godnego jej reprezentowania
  3. przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej
  4. kształcenia i doskonalenia zawodowego na zajmowanym stanowisku
  5. taktownego i uprzejmego zachowania się w stosunkach z petentami oraz udzielania rzetelnych informacji
   1. przestrzegania wymogów związanych z ochroną środowiska

 

 

 2.  Pracownicy mają prawo do:                                       

a. zatrudnienia na stanowisku zgodnie z umową o pracę i posiadanymi                kwalifikacjami

 1. terminowego otrzymywania wynagrodzenia

 

 

 

 1. wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów
  1. jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania          

jednakowych obowiązków wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP.

 

 

 3. Pracownikom zabrania się:

 a. spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania     

   środków  odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem

   takich napojów lub środków. W razie podejrzenia o przebywaniu pracownika w czasie           i miejscu pracy w stanie po  użyciu alkoholu Komisja w składzie: bezpośredni przełożony pracownika, przedstawiciel załogi oraz pracownik prowadzący sprawy kadrowe ustali naruszenie   obowiązku trzeźwości na podstawie dostępnych i powszechnie stosowanych środków, a w szczególności:

-      oświadczenia pracownika

-      zeznań świadków

-      wyników ustaleń organoleptycznych(zewnętrznych)

-      badania lekarskiego

     Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który doręcza się pracownikowi.

     Na żądanie pracownika , podejrzanego o naruszenie obowiązku trzeźwości i z tego

     powodu odsuniętego lub niedopuszczonego do pracy, zapewnia się przeprowadzenie badań stanu trzeźwości pracownika, które mają obejmować                                                                                                                 badania wydychanego  powietrza  oraz badanie krwi.

Przed przystąpieniem do badania, informuje się pracownika iż w razie potwierdzenia że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu, obciążony zostanie kosztami badania.

Pracownikowi przysługuje prawo odmowy poddaniu się badaniu, jednak nie powoduje to  obalenia przedstawionego zarzutu.           

   b.  opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca                     

            pracy

       c.  wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy

           nie będących własnością pracownika

       d.  wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy

           do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą

 

 

IV.          PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

 

 

1. Pracodawca przeznacza w swoich planach finansowych środki finansowe na szkolenie  

    pracowników.

2. Pracodawca  uczestniczy w kosztach podnoszenia kwalifikacji zawodowych   

    pracowników na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji

    Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 12 października 1993r .w

    sprawie zasad  i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia 

    ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103 poz. 472 z póź. zm).

 

    W szczególności, pracownikom przysługuje płatny urlop szkoleniowy i zwolnienie od

    pracy w odpowiednim rozmiarze w sytuacji gdy podnoszenie kwalifikacji odbywa się    

    na podstawie skierowania ze strony pracodawcy.

3. Pracodawca może również zobowiązać się do dalej idących świadczeń, w       szczególności pokrywania kosztów szkolenia, dojazdów bądź zakupu pomocy naukowych.

4. Umowa z pracownikiem określająca szczegółowo te świadczenia może także

    przewidywać obowiązek częściowego lub całkowitego zwrotu tych świadczeń w 

    oznaczonych sytuacjach.

 

V.             CZAS  PRACY

 

§ 5.

1.  Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w       

      miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2.  Czas pracy powinien być wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie

     obowiązków służbowych.

3.  Pracownik zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania i ukończenia pracy.

4.  Pracownik potwierdza obecność w pracy podpisem w liście obecności.

 

§ 6.

 1. Pracowników  Zespołu Szkół Nr1 w Mławie obowiązują następujące czasy pracy:

- podstawowy system czasu pracy: 40 godzinny tydzień pracy ( z wyłączeniem sobót, niedzieli i świąt)

8 godzin dziennie, w godzinach :

a/ pracownicy administracji:

- praca od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godzinie 7.30 , a kończy się o godzinie 15.30

w Warsztatach Szkolnych / kierowca,technolog/ w godzinach od 7.00 do 15.00

b/ pracownicy obsługi :

- sprzątaczki / 2 osoby/ praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

- sprzątaczki  / pozostałe osoby / praca od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 do 20.00

- woźni ? praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

- dozorca nocny ? praca w godzinach od 22.00 do 6.00.

W nagłych przypadkach / w okresie ferii i wakacji/ pracodawca ? Dyrektor Szkoły może dokonać przesunięcia czasu pracy pracowników. Soboty są dniami wolnymi od pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

      W  Zespole Szkół Nr1 w Mławie może być wprowadzony przez Dyrektora system

       równoważnego czasu pracy (art.135 Kp.), dostosowany do potrzeb zimowego

       utrzymania dróg z trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym.

 1. Czas pracy pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg, wydłuża się

do 12 godzin na dobę, czas pracy w/w nie może przekroczyć średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 1. Zmiany rozkładu czasu pracy w stosunku do poszczególnych pracowników oraz rozkłady odmienne powinny być podane do ich wiadomości z najpóźniej 7- dniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Wydłużony czas pracy nie ma zastosowania do pracownic w ciąży, pracownic  opiekujących się  dzieckiem do lat 4 bez ich zgody.

  

 

§ 7.

 

 1. Praca ponad wymiar określony w § 6 pkt.1 stanowi pracę w godzinach         

nadliczbowych.

 1. Liczba godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym dla każdego pracownika nie powinna przekroczyć 150 (art.151 §3 Kodeksu pracy).
 2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz  normalnego

wynagrodzenia stanowi dodatek w wysokości:

 

- 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dni

powszednie oraz w niedzielę i święta będące dla pracownika dniami pracy

zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy

- 100% wynagrodzenia  za pracę w godzinach nadliczbowych  przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święta nie będące dla pracownika

dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy

 1. Dodatek o którym mowa w pkt.2 przysługuje także za każdą godzinę pracy

przekraczającą tygodniową normę czasu pracy  w jednomiesięcznym okresie

rozliczeniowym.

 1. Dodatek o którym mowa w pkt.3 nie przysługuje, jeżeli przekroczenie tygodniowej          

przeciętnej normy czasu pracy  w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku określonego w pkt.3      

 1. Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych wymaga zgody Dyrektora  ZsNr1i może

nastąpić tylko w przypadkach konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla

ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii

bądź też w  przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy.

 1. W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę czasu pracy przysługuje pracownikowi według jego wyboru wynagrodzenie lub czas wolny który  na wniosek   

      pracownika  pracodawca może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego

      przed urlopem wypoczynkowym lub po jego zakończeniu.

      Oświadczenie w przedmiocie wyboru jednego z tych uprawnień powinno być złożone

      nie później niż w terminie 14 dni od ich powstania.

      W tym przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach     

      nadliczbowych.

 1. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę,

      może także nastąpić bez wniosku pracownika.

      W takim przypadku , pracodawca udziela czasu wolnego od pracy najpóźniej  do

      zakończenia okresu rozliczeniowego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba

      przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować    

      obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu        

      pracy.

 1. W zakresie czasu pracy pracownikom przysługują wyłącznie uprawnienia wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. oraz z wydanych w oparciu o jej przepisy postanowień niniejszego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w ww. ustawie maja również zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

 

 1. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, której przekroczenie uprawnia pracownika do wyboru pomiędzy prawem do wynagrodzenia a prawem do odpowiedniej ilości czasu wolnego (art.151§5 Kodeksu pracy w związku z art. 40 ust.5 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

 

 

                                                               § 8.

 

 1. Pracownicy mogą korzystać z 15-minutowej przerwy śniadaniowej w pracy wliczonej

     do czasu pracy: czas rozpoczęcia i zakończenia przerwy ustala przełożony pracownika

     przy dobowym wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin.

 

 

§ 9.

 

 1. Soboty, niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.
 2. Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną

700 w tym dniu, a godziną 700 następnego dnia.

 

§ 10.

 

 1. Porą nocną w rozumieniu przepisów o czasie pracy , jest praca pomiędzy

godziną 2200 a 600.

 1. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie

określone odrębnymi przepisami.

 

§ 11.

 

Pracownik zobowiązany jest do zgłaszania każdego wyjścia poza miejsce pracy,

bezpośredniemu przełożonemu oraz dokonywania odpowiednich wpisów w

książce wyjść, książka ta znajduje się w sekretariacie.

 

 

§ 12.

 

Wyjazdy służbowe wpisuje się do ewidencji, która zawiera dane dotyczące miejsca,

czasu trwania oraz celu wyjazdu, prowadzona jest przez pracownika ds. pracowniczych.

 

 

§ 13.

 

Przebywanie pracowników na terenie ZS Nr1 poza godzinami pracy, może mieć   miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach  po uzyskaniu zgody bezpośredniego    

przełożonego, odnotowanej w ewidencji.

 

 

VI.          ZASADY  I  WYPŁATA  WYNAGRODZENIA  ZA PRACĘ

 

§ 14.

           

1.   Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.

 

 § 15.

 

 1. Wynagrodzenie za pracę płatne jest z dołu w dniu 27 każdego miesiąca.

Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się

w dniu poprzedzającym.

§ 16.

 

 1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika, albo osoby

      przez niego upoważnionej w kasie  Zespołu Szkół Nr1

 1. Wynagrodzenie może być przekazane na wskazane przez pracownika konto

bankowe, po złożeniu pisemnego oświadczenia przez pracownika.

 

 

VII.       URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY

 

§ 17.

           

            1.   Pracownikowi  przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu

                  wypoczynkowego w wymiarze  określonym przez przepisy kodeksu pracy.  

            2.   Pracodawca może udzielić urlopu na wniosek pracownika, uwzględniając konieczność

                  zapewnienia normalnego toku pracy.

 1. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna

część  urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni  kalendarzowych.

            4.   Pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej

zgody przełożonego na wniosku o udzielenie urlopu.

5.  Część urlopu nie wykorzystaną z powodu czasowej niezdolności do pracy 

spowodowanej chorobą, odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, odbywaniem

ćwiczeń wojskowych, pracodawca zobowiązany jest udzielić w terminie późniejszym.

6.   Urlopu wypoczynkowy niewykorzystany w roku bieżącym, pracodawca ma     

obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału      następnego roku kalendarzowego.

7.   W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać

      przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

 

 1. Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku

kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

§ 18.

 

 1. Niedopuszczalne jest przebywanie na urlopie wypoczynkowym równocześnie

wszystkich pracowników danej komórki.

 

§ 19.

 

 1. Pracownikowi na jego wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.
 2. Pracownikowi na jego wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny w celu

wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między

pracodawcami.

 

 

                 § 20.

 

 1. Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego

pracownikowi:

a)     w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

b)     dla umożliwienia wykonywania mandatu posła, senatora

c)     młodocianemu, w okresie ferii szkolnych po wyczerpaniu urlopu wypoczynkowego

d)     podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy

e)     skierowania do pracy za granicą ? na okres skierowania

f)      na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika

 

             § 21.

 

 1. W trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami pracodawca jest  

obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wykonywania zadań lub czynności:

1.2. ławnika w sądzie

1.2. członka komisji pojednawczej obowiązku świadczeń osobistych:

a)     wykonywania powszechnego obowiązku obrony

b)     stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu

terytorialnego, prokuratury, sądu, komisji pojednawczej, NIK w związku

z prowadzonym postępowaniem kontrolnym

c)     przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie     obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych     

                          przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych albo badań stanu zdrowia na   

określonych  stanowiskach pracy jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy

d)     oddania krwi lub przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa

badań lekarskich

 

e)     uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej, jeżeli pracownik jest jej

członkiem

f)      biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym, sądowym

g)     strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą.

 

 

§ 22.

           

 1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia

ważnych  spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w

czasie godzin pracy. Zwolnienia udziela pracodawca  gdy zachodzi nieunikniona

potrzeba takiego zwolnienia.

 1. Za czas zwolnienia od pracy o którym mowa w pkt.1 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.

 

 

 

§ 23.

 

 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:

a) 2 dni ? w razie ślubu pracownika lub urodzenia się dziecka albo zgonu

                       małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy

     b)  1 dzień ? w razie ślubu dziecka pracownika, albo zgonu jego brata, siostry, teścia

                                     teściowej, babki, dziadka a także innej osoby pozostającej na

                                      utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

 

§ 24.

 

 1. Pracownicy (pracownikowi którego żona pracuje) wychowującej przynajmniej

jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wskazania które ze współmałżonków skorzysta z uprawnienia.

 

VIII.    ZASADY  USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

I  SPÓŻNIEŃ  DO  PRACY

 

§ 25.

 

 1. Opuszczenie całości lub części  dnia pracy, bez uprzedniej zgody przełożonego,

usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a szczególności :

a)  wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika, lub

     izolacja z powodu choroby zakaźnej

b)  wypadek lub choroba członka rodziny, wymagająca sprawowania przez

     pracownika osobistej opieki

c)  okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki

     nad dzieckiem w wieku do lat 8

d)        nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy

 

e)         konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8

      godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży

      uniemożliwiały nocny odpoczynek

 

§ 26.

           

 1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych, pracownik

powinien uprzedzić swego przełożonego .

 1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie w pracy

przedkładając pracodawcy dokument potwierdzający usprawiedliwiony charakter nieobecności, najpóźniej w chwili powrotu do pracy po okresie nieobecności.

 1. W razie niestawienia się do pracy, pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład 

pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym  dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, telefonicznie, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty.

W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

 1. W razie nieobecności w pracy w związku z chorobą lub chorobą członka rodziny

wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki, pracownik

obowiązany jest przedłożyć zwolnienie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia

do pracy.

 

§ 27.

 

 1. Uznanie nieobecności w pracy, za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną

należy do pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej.

 

 

IX.          ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW

 

§ 28.

 

1.   W stosunku do pracownika który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego     

      porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz

      przepisów przeciwpożarowych mogą być stosowane następujące kary:

a)    upomnienie

b)    nagana

 

§ 29.

 

1.   Za nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów BHP lub przepisów

      przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy

      w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy może być

      zastosowana również kara pieniężna.

 1. Kary wymienione w § 28 oraz § 29 pkt.1 udziela Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Mławie  po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 2. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej

nieobecności, nie może być  wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika,

a łączna wysokość kary pieniężnej nie może  przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa  a art.87 §1pkt 1-3 K.P.

Wpływy z kar przeznacza się na poprawę  warunków BHP.

 1. Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od  powzięcia wiadomości

o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 m-cy od dopuszczenia się       tego naruszenia.

 1. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując

rodzaj  naruszenia obowiązku pracowniczego i datę dopuszczenia się przez

pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt pracownika.

 1. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia                                          

obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może  wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu.

O uwzględnieniu bądź odrzuceniu sprzeciwu decyduje Dyrektor  ZS Nr1

Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne

z jego uwzględnieniem.

 1. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego

odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

 1. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub jej      

uchylenie przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi

równowartość kwoty tej kary.

 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych

pracownika po roku nienagannej pracy w razie uwzględnienia sprzeciwu przez

pracodawcę lub wydanie przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

Pracodawca może, z własnej inicjatywy uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

 

 

X.             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

 

§ 30.

 

1.   Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, Dyrektor może przyznać nagrody

      i wyróżnienia w formie :

-        wyróżnienia

-        nagrody pieniężnej

-        wystąpienia o przyznanie odznaczenia resortowego lub państwowego

 1. Podstawą do przyznania nagrody lub wyróżnienia jest decyzja Dyrektora uwzględniająca:

-        nienaganne i rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków

-        przejawianie inicjatywy w pracy

-        szczególne osiągnięcia w pracy.

 

 

 

XI.          BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

§ 31.

 

     Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów

      i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 

 

§ 32.

 

1.   Pracodawca zobowiązany jest do:

           

                      a) -   zapoznania pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny

  pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej

                          -   prowadzić  systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa

 i higieny pracy

                          -   organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki

  pracy

                          -   kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie

                          -   wydania pracownikowi przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze

oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej

                        -    wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie

odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy

      b)   - przekazywania pracownikom informacji o:

- zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na

  poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o

  zasadach postępowania w przypadku awarii i  innych sytuacji zagrażających  

  zdrowiu i życiu pracowników

- działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania  

  lub ograniczenia zagrożeń

- pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy

- zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych          wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników.

 

                                                         § 33.

           

1.   Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu

                w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            2.   Przyjęcie do wiadomości i stosowania obowiązujących w zakładzie pracy przepisów

      BHP i p. poż. pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

 

 

 

 

§ 34.

 

1.   Pracownikom przydziela się nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony

      indywidualnej, zabezpieczające  przed działaniem niebezpiecznych  i szkodliwych

      dla zdrowia czynników występujących w  środowisku pracy, na zasadach określonych        

                w tabeli norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników    

     

 1. Dopuszcza się wykonywanie prania, konserwacji i naprawy odzieży roboczej przez pracownika za jego zgodą, pod warunkiem wypłacenia przez ZS Nr1ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej w  Regulaminie  przeznaczoną na pomoc zdrowotna pracowników ZS Nr1 w Mławie nie mniejszej niż wysokość kosztów jakie poniósł pracownik.
 2. Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej

oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy.

          4.   Pracownikom przydzielane są środki higieny osobistej w ilości i na zasadach

                ustalonych w tabeli norm przydziału  odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników.

§ 35.

 

            1.   W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny

                  pracy, stwarzają  bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo

                  gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom,

                  pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając

przełożonego.

2.   Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia o którym

     

     mowa w pkt1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia zawiadamiając

                  o tym niezwłocznie przełożonego.

3.   Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenie się z miejsca

      zagrożenia,  w przypadkach o których mowa w pkt.1 i 2 pracownik zachowuje prawo

      do wynagrodzenia.

 

§ 36.

 

1.   Pracownik opuszczający pomieszczenie w trakcie pracy, obowiązany jest 

                  zabezpieczyć je  w taki sposób, aby nie było dostępne dla osób trzecich.

            2.   Pracownik po zakończeniu pracy obowiązany jest w szczególności:

-        zabezpieczyć pieczęcie i akta

-        zamknąć biurka i szafy

-        sprawdzić stan wyposażenia biurowego

-        sprawdzić czy maszyny i urządzenia elektryczne zostały odłączone od sieci

3.   Wynoszenie z budynku maszyn i innego wyposażenia jest dopuszczalne tylko za

      za zgodą Dyrektora  Zespołu Szkół Nr1 w Mławie

 

 

 

 

 

 1. XII.       OCHRONA  PRACY  KOBIET.

 

§ 37.

 

            1.   Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów:

                     przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów:

a)     jeśli praca jest wykonywana stale - powyżej 12 kg

b)     jeśli praca jest wykonywana dorywczo- powyżej 20 kg

                    przy ręcznym  przenoszeniu pod górę ciężarów o masie:

a)     8 kg ? przy pracy stałej

b)     15 kg ? przy pracy dorywczej( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)

 1. Prace wzbronione kobietom w ciąży:

a)każda praca w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na

  organizm człowieka

b)praca przy obsłudze monitorów ekranowych-komputerów powyżej 4    

   godzin/dobę

c)prace na wysokości, wchodzenie i schodzenie po drabinach

 3.   Prace wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

       - prace przy ręcznym podnoszeniu, przenoszeniu ciężarów o masie przekraczającej

? wartości ustalonej dla wszystkich kobiet nie będących w ciąży a więc:

a)     ? 3 kg przy pracy stałej

b)     ? 5 kg przy pracy dorywczej   

                       - prace przy ręcznym przenoszeniu pod górę (po pochylniach, schodach):

a)     2 kg przy pracy stałej

b)     3,75 kg przy pracy dorywczej

                       -prace w pozycji wymuszonej (np. na klęczkach, w pochyleniu)

                       -prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej

                       -prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego

 

np. gaszenie pożaru, usuwanie skutków awarii

 

                     

                                              § 38.

             

          1.   Pracownicę zatrudnioną przy wykonywaniu prac wymienionych w § 37 należy

                przenieść do innej pracy, a jeżeli jest to nie możliwe, zwolnić ją na czas niezbędny

                  z obowiązku świadczenia pracy.

2.   Przepisy § 37 i 38 pkt.1. stosuje się do pracownicy w ciąży i karmiącej dziecko

      piersią jeśli przedstawi zaświadczenie lekarskie.

3.   W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy,

      skrócenie czasu pracy, lub przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie

      wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

4.   Pracownica w ciąży zwolniona z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo

      do  dotychczasowego wynagrodzenia.

 

 

 

                                  

§ 39.

 

1.   Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

2.   Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na

      zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzone w związku z ciążą, jeżeli

      badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy.

      Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do

      wynagrodzenia.

 

                                                                  § 40.

 

1.   Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze      

      nocnej .

2.   Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

3.   Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do lat 4 nie wolno bez jej zgody

      zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować

      poza stałe miejsce pracy.

 

                                                                  § 41.

 

1.   Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw

                w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko

                  ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.

                Na wniosek pracownicy, przerwy na karmienie mogą być udzielane  łącznie.

            2.   Pracownicy zatrudnionej na czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na

karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza  6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

 

                                                                              § 42. 

            1.Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje            w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

                                              

 

                                               § 43.

           

            1.   Na wniosek pracownicy,  pracodawca może udzielić jej urlopu wypoczynkowego

                  bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dotyczy to również pracownika-ojca

                  wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

 

§ 44.

 

            1.   Pracownik ma prawo być przyjętym przez Dyrektora w celu przedstawienia swych

                  spostrzeżeń lub skargi. W czasie nieobecności Dyrektora, pracowników przyjmuje

                  wyznaczony zastępca.

 

 

§ 45.

         

            1.   Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2.   Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie

przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

            3.   Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości

                  pracowników, co każdy pracownik potwierdza odrębnym pismem.

            4.   Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem

                  przed  rozpoczęciem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ..........................................................

                                                                                                          Data i   podpis pracodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Załączniki:

            1. Tabela norm przydziału środków     ochrony indywidualnej