Zarządzenie dyrektora Nr2/2020

autor informacji: Skwarski Mariusz, data wytworzenia: 2020-02-07 11:57:37

opublikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, data publikacji: 2020-02-07 11:57:37

zmodyfikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, ostatnia modyfikacja: 2020-02-13 09:08:14

Mława, dnia 03.02.2020r.

                                                             Zarządzenie nr 2/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie

Dotyczy: powołania komisji przetargowej

§1

            Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami).

zarządza co następuje:

Powołuję z dniem 03.02.2020r. komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane –

 Pokrycie z dociepleniem dachu łącznika budynku szkoły z salą gimnastyczną przy ZS Nr1 w Mławie .

  1. Katarzyna Krzywda – przewodniczący komisji,
  2. Andrzej Michalak – członek komisji,
  3. Hubert Świniarski – członek komisji,
  4. Bożena Wyszczelska- członek komisji,
  5. Jolanta Gołębiewska - członek komisji.

§2

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

- dokonanie oceny ofert pod kątem spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,

- nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji,

- dokonanie oceny merytorycznej ofert

§3

Do zadań członka komisji, o której mowa w §1 należy w szczególności:

- dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych,

- dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów warunków realizacji umowy, gwarancji, płatności,

- dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno- prawnych,

-dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§4

Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb jej pracy określa regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 tysięcy euro.

                                                                                                                  

                                                                                                                                             

                                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                                     Zespołu Szkół Nr1 w Mławie

                                                                                                                                         Urszula Makowska